واحد تحقیقات مجموعه با اهداف ذیل ایجاد گردید و می توان از آن به عنوان عقبه علمی "عصر قرآن" یاد کرد

- ایجاد فضای تحقیقاتی در مجموعه با محوریت تحقیقات قرآنی

- شناسایی و به کارگیری محققان و دانش پژوهان مستعد در عرصه تحقیقات دینی 

- تدوین و تألیف طرحهای آموزشی مجموعه با همکاری با سایر بخشها

- اجرای طرحهای تحقیقاتی گوناگون با محوریت قرآن پژوهی

- نقد و بررسی منابع درسی آموزشی

و ...

6303 :تعداد دفعات بازید بخشها
 
© 2010 Quran-Times team, All Rights Reserved.