ضرورت برگزاری خواستگاری رسمی

1.در محیط بیرون تنها دو چشم است که همدیگر را نگاه می کند اما در فرایند خواستگاری دیگران نیز طرفین را ارزیابی می کنند.

2. آداب ورسوم تعامل با دیگران در فرایند خواستگاری آشکار می شود.

3. در صورت برگزاری خواستگاری رسمی شکل جدی تری به تصمیم اتخاذ شده داده می شود که بسیار ضروریست.

4.در خواستگاری بدون اطلاع خانواده یا در ملاقاتهای دو نفره پنهانی پیامهای عاطفی ارسال می شود اما در خواستگاری رسمی پیامها شناختی ست.

5. نوع سئوالات و پاسخ هایی که مطرح می شود در بیرون از فرایند خواستگاری متفاوت از خواستگاری رسمی است.

6. اگر خانواده ها در جریان نباشند شما به هنگام تصمیم گیری نمی توانید از هم فکری و تبادل نظر اعضای خانواده بهره ببرید و به  تنهایی و از روی احساسات تصمیم  می گیرید.

7. در ارتباط های بیرون از فرایند خواستگاری همه چیز هست جز شناخت مناسب

8. باور داشته باشید که اگر فرایند خواستگاری درست و اصولی صورت پذیرد و فاصله بین محرمیت و ازدواج مناسب باشد، هیچ نیازی به آشنایی قبلی و پنهانی طرفین نیست

2193 :تعداد دفعات بازید بخشها
 
© 2010 Quran-Times team, All Rights Reserved.