گفتگوی دختر و پسر تحت حمایت خانواده قبل از ازدواج

1. از نظر دین اسلام گفتگوی دختر و پسر از مهمترین نمودهای ارتباطی آنها  به شمار می رود.

2. در این گفتگوها نباید از سخنان مهیج و تحریک کننده مانند عزیزم، جانم و... استفاده کرد.

3. خانم نباید به قصد تحریک ، دلفریبی کند.

4. باید به قصد آگاهی از وضعیت روحی و روانی وی با او صحبت کنید.

5. برای اطمینان پیدا کردن از تحقیقات میدانی با او صحبت کنید.

6. برای آشنایی با خصوصیات ناگفته و ویژگی های نا پیدای او با او صحبت کنید.

7. برای شناخت دیدگاههای اخلاقی و عقیدتی خانواده ها با هم صحبت کنید.

8. به قصد آشنایی با مهارتها و مراتب علمی یکدیگر با هم صحبت کنید.

9. به قصد آشنایی بیشتر با آداب و رسوم یکدیگر با هم صحبت کنید.

10. برای زمینه سازی انجام تشریفات و مراسم ازدواج با هم صحبت کنید.

11. در مجموع پرسشها باید پیرامون هدف از زندگی آینده و مسائل خانوادگی طرفین باشد.

2324 :تعداد دفعات بازید بخشها
 
© 2010 Quran-Times team, All Rights Reserved.