نگاه کردن و احکام آن

1. اگر در دل قصد لذت و شهوت رانی نباشد نگاه کردن به خصوصیات ظاهری طرفین بالامانع است.

2. مرد می تواند به دست، صورت، اندام و حتی موهای زن به قصد ازدواج ونه لذت نگاه کند.

3. مرد می تواند به راه رفتن زن و جزئیات اندام وی به قصد ازدواج و نه لذت بردن نگاه کند

4. اگر در یک نگاه اطمینان از پذیرش حاصل نشد نگاه مجدد ایرادی ندارد البته  نه به قصد لذت بردن.

5. زن نیز می تواند به خصوصیات ظاهری مثل قد، هیکل و اندام مرد به قصد ازدواج نگاه کند.

6. نگا ه کردن و بررسی خصوصیات ظاهری افراد بهتر است در آخرین مرحله تحقیقات صورت پذیرد که قصد ازدواج تا حدود زیادی حاصل شده باشد.

2488 :تعداد دفعات بازید بخشها
 
© 2010 Quran-Times team, All Rights Reserved.