1. پيامبر خدا صلى الله عليه وآله : همنشينى با كسى كه آنچه براى خودش مى‏بيند و مى‏پسندد براى تو نمى‏بيند ، خيرى براى تو در بر ندارد .

2. امام على عليه السلام : هركه همنشينى‏اش كمكى به تو در مبارزه با نفْست نكند ، آن همنشينى وبال توست ، اگر بدانى .

3. امام على عليه السلام : از همنشينى با افراد فاسق و فاجر و متظاهر به معاصى خدا دورى كن .

4. امام على عليه السلام : از همنشينى با فاسقان دورى كن ؛ زيرا بدى به بدى مى‏پيوندد .

5. امام على عليه السلام - در سفارش به فرزند بزرگوار خود حسن عليه السلام - : فرزندم ! از دوستى با احمق بپرهيز ؛ زيرا او مى‏خواهد به تو سود رساند ، امّا زيان مى‏زند

6. امام رضا عليه السلام : دوستِ آدم نادان ، در رنج است .

7. امام على عليه السلام : حسادت ورزيدن دوست ، از ناسالم بودن دوستى است .

8. امام صادق (ع) فرمود : هر زمان امیر مومنان علی (ع) به منبر میرفت ، میفرمود : شایسته است مسلمان از رفاقت با سه نفر دوری کند : پر روی بی باک تبهکار ، احمق و دروغگو. 

9. مولا علی (ع) : بدترین دوستان کسانی اند که هنگام آسایش پیوند دارند و هنگام گرفتاری جدا میشوند. 

10. رسول خدا (ص) : از همنشینی با دوست بد بپرهیز ، چون تو با او شناخته می شوی. 

11. امام باقر (ع) : با چهار شخص معاشرت و دوستی نکن : احمق ، بخیل ، ترسو و دروغگو .

12. امام صادق (ع) : بپرهیز از اینکه دوستی کنی با کسی که برای طمع و ترس یا هوای نفس و خوردن و آشامیدن رو به تو می آورد و در جستجوی دوستی با پرهیزگاران باش

13. مولا علی (ع) : هم نشینی با بدان مایه بدگمانی به خوبان است. 

14. از امیرالمومنین مولا علی (ع) سوال شد : کدام دوست بد است ؟ فرمود : کسی که معصیت خدا را برای تو زیبا جلوه دهد

15. حضرت محمد (ص) فرمود : از همنشینی با مردگان بپرهیزید . پرسیدند : یا رسول الله ! مردگان چه کسانی اند ؟ فرمود : هر ثروتمندی که ثروتش او را به سرکشی وادارد.

16. امام صادق (ع): سزاوار نیست که مسلمان با بدکار و احمق و دروغگو رفاقت کند 

17. مولا علی (ع) : با خوبان معاشرت كن تا از آنان باشى و از بدان دورى كن تا از آنان نباشى.

18. مولا علی (ع) :دوستى با شخص بى‏ادب ، صميمانه نخواهد شد

3167 :تعداد دفعات بازید بخشها
 
© 2010 Quran-Times team, All Rights Reserved.