تحلیل روانشناختی

1.تفاوتهای فیزیکی و روانی و وجود دو نعمت عقل و عاطفه

 2. طبیعت مرد و زن بر اساس تکمیل یکدیگر بنا شده که این خود بزرگترین علت جذب است.

 3.زیبایی زن و حس طبیعی جذب بشر به زیبایی

 4.ارتباط و دوستی یک جاده ی دوطرفه است

5.در ارتباطات بین دختر و پسر پیامهای حسی، کلامی، دیداری و شنیداری برقرار می شود.

 6. ارتباط میان دختر و پسریک تعامل گزینشی نظام مند است.

 7. منظور از دوستی دختر و پسر رابطه ای نسبتا صمیمانه و گرم و عمدتا پنهانی ست.

8. بشر به طور ذاتی از هر چیز منع شود، نسبت به آن کنجکاوتر می شود.

9.بشر خیلی زود بنده ی لذت های آنی می شود.

 10.شیطان بزرگترین راهنمای به سرکشی بشر است.

1963 :تعداد دفعات بازید بخشها
 
© 2010 Quran-Times team, All Rights Reserved.