کسی که می خواهد حفظ قرآن راشروع کند، باید از همان اول کار یک برنامه ریزی دقیق داشته باشد و سعی کند تا آخر کار یک برنامه دقیق و منظم را دنبال کند. ویژگی های کلی برنامه حفظ می تواند به این صورت باشد.

 · برنامه ای قابل اجرا باشد:یعنی برنامه ای باشد که بتوان آن را پیاده کرد و مورد استفاده قرار داد. سنگین نباشد، با وقت انسان سازگار باشد، معمولا بعضی ها در آغاز کار برای خود برنامه های سنگین می ریزند و بعد به مشکل بر می خورند.

با سایر برنامه های ما هماهنگ باشد: برنامه ای که در نظر گرفته می شود باید هم ازلحظ حجم و هم از لحاظ زمانی با سایر برنا مه هایی که داریم (مثلاًبرنامه های درسی) هماهنگی داشته باشد و به اصطلاح تداخلی بین بر نامه ها بوجود نیاید. یعنی هر چیز به جای خود، برنامه ی حفظ قرآن، درس، تفریح، کار واستراحت، هر کدام وقت خودش را بشناسد و این امر می طلبد که فرد حفظ کننده، نه تنها برای حفظ قرآن، بلکه برای سایر امور نیز برنامه ریزی داشته باشد. به بیان دیگر می توان گفت: یکی از شرایط مهم حفظ قرآن این است که انسان، زندگی منظمی داشته باشد، لا اقل کارهای مستمرش تابع یک نظم نسبی باشد و گرنه ممکن است به هیچ کدام از کارهایش نرسد. نه حفظ، نه درس و نه کارهای دیگر.

 · برنامه ای انعطاف پذیر باشد: معمولاًبرای هر کسی کارهای نا خواسته پیش می آید، یا گاهی اوقات حجم بعضی از برنامه ها زیاد می شود (مثلاً فصل امتحانات و سنگین شدن بر نا مه های درسی) به همین خاطر لازم است که برنامه حفظ ما قابل انعطاف باشد (البته نه بیش از حد)، یعنی بتوان آن را در یک چهار چوب مشخص کم و زیاد کرد. مثلاًمی توانید برای زمان یا میزان حفظ روزانه خود یک حد اقل و حد اکثر بگذارید که فرضاً میزان حفظ بین یک تا یک و نیم صفحه و زمان آن روزانه یک ساعت تا یک ساعت و نیم باشد. ولی نکته ای که باید به آن التفات داشت این است که، اصل برنامه باید ثابت باشد و در مواقع ضرورت از مجال ها استفاده کرد، مثلاً برنامه ی شما این است که روزی یک ساعت یک صفحه حفظ کنید و در مواقع خاص این برنامه به روزی نیم صفحه با نیم ساعت زمان تبدیل می شود. بعضی ها هم گفته اند: برنامه ای خوب است که یک حد اقل داشته باشد ولی حد اکثر نداشته باشد. البته این خوب است ولی بهتر است حد اکثر آن هم مشخص شودکه مثلاًدیگر روزی بیش از سه صفحه هم حفظ نمی کنم. این مسأله در مورد زمان نیز مصداق دارد، به طور کلی باید بین حد اکثر و حداقل برنامه ما تعادل و تناسبی بر قرار باشد. اینطور صحیح نیست که بگوییم من حد اقل روزی یک صفحه حفظ می کنم و حداکثری ندارد. در مورد زمان هم همینطور، خودتان را به میزان زمان مشخصی عادت دهید که حداقل داشته باشد و حداکثر هم با حداقل آن تناسب داشته باشد. مثلاً روزی یک ساعت تا یک ساعت ونیم، نه فرضا ًروزی یک ساعت تا هرچه که شد.

 

 

 

 

 

 

4765 :تعداد دفعات بازید بخشها
 
© 2010 Quran-Times team, All Rights Reserved.