استفاده از تکنیک اعداد در امر برجسته سازی

 می دانید که اعداد در برجسته کردن اطلاعات در ذهن نقشی بسیار تعیین کننده دارند. مرتب سازی و فایل بندی انبوه اطلاعات در ذهن، توسط اعداد انجام می پذیرد و هرگز نمی توان نقش اعداد در رسیدن سریع به اطلاعات طبقه بندی شده را نادیده گرفت.

 می دانیم که قرآن صد و چهارده سوره دارد. در روش مذکور پیشنهاد می شود که شما بر اساس سوره، قرآن را حفظ کنید و نه بر اساس جزء و بعد از اتمام هر سوره، تثبیت و پاسخ آن، منتقل به سوره ی بعدی شوید.

 تجربه نشان داده که ماندگاری حفظ سور در مقایسه با حفظ جزء، در ذهن بیشتر است. مخصوصا زمانی که حافظ بر اساس مفاهیم قرآن را حفظ کند.

 به نکاتی در استفاده اعداد در جهت برجسته کردن اطلاعات و در نتیجه بهتر حفظ کردن و یا بازآوری سریع تر آنها، توجه فرمایید:

 - ترتیب عددی نام سور را حفظ نمایید. یعنی بتوانید نام صدوچهارده سوره را از اول تا آخر بیان نمایید.

 - صفحات آغاز و پایان سور را به ذهن بسپارید. برای نمونه به خاطر داشته باشید که سوره ی مبارکه ی بقره از صفحه 2 شروع شده و در صفحه ی 49 پایان می پذیرد و به همین شکل سایر سور قرآن.

 - به خاطر سپردن عدد آیه ی  برجسته شده در هر صفحه، به شما در امر تکنیک برجسته سازی آیه کمک می کند و سریع تر جایگاه آن به ذهن تبادر پیدا می کند.

 - سعی نکنید که کل سوره را با توجه به شماره ی تک تک آیات، حفظ کنید. (زیرا تشابه و کثرت اعداد در ذهن اخلال ایجاد می کند. فقط عدد آیه ی برجسته را به ذهن بسپارید)

 - سعی کنید فضای معنایی سوره را با توجه به عدد صفحات، حفظ کنید.( حفظ فضای موضوعی سوره همراه با صفحه، همانند سوره ی بقره که ذکرش گذشت) مثلا در سوره ی مبارکه ی بقره، به خاطر بسپارید که از صفحه 2 الی 5 چه مسائلی مطرح شده و به همین ترتیب تا آخر سوره.

4450 :تعداد دفعات بازید بخشها
 
© 2010 Quran-Times team, All Rights Reserved.