الگو

1- بچه ها سعی می کنند دقیقا از رفتار و گفتار والدینشان کپی بردای کنند.

2- قدیمی ها می گویند : بچه ها از رفتار ها می آموزند, نه از گقتارها.

3- بچه ها بینندگان تیزبین زندگی والدین هستند.

4- اگر بچه ها درباره آنچه می بینند حرف نمی زنند, ولی نتیجه گیری کرده و در ذهنشان بایگانی و بعد ها آن را اجرا می کنند.

5- بچه ها صفات خوب را کمتر از نصیحت های والدین یاد می گیرند,بلکه بیشتر از رفتارشان یاد می گیرند.

6- سعی کنید شما الگوی شایسته و کاملی باری فرزندتان باشید.

7- کاری کنید که بچه ها در گفتار و رفتارتان احساس ضدیت نکنند.

8- والدین باید صبر و استقامت را عملا به بچه ها بیاموزند.

9- اگر والیدن به یکدیگر احترام بگذارند, بچه ها یاد می گیرند چگونه به دیگران احترام بگذارند.

10- اگر والیدن از یکدیگر انتقام جویی کنند , بچه ها یاد می گیرند چگونه کینه دیگران را به دل بگیرند.

11- به بچه ها یاد دهید, بهترین الگوهای جهان پیامبرواهل بیت او هستند.

12- گاهی بچه ها بخاطر عمل کردن بد و برخورد بد والدین, از بعضی کارهای عباذی مثل نماز متنفر می شوند.

13- والدینی که گاهی دنبال جوراب یا لباسشان می گردند انتظار نظم از فرزندشان نداشته باشند.

14- اولبن بچه ای که وارد زندگی شما می شود مثل غریبه ای است که وارد خانه تان شده , لذا شما دیگر اجازه ندارید هر طور که دلتان می خواهد بخوابید, بیاشامید , بخورید و حرف بزنید.

15- الگوی عملی , معنوی را در مسیر فرزندتان قرار دهید, بی آنکه بیش از حد از کسی تمجید یا کسی را به رخش بکشید.

16- شرایط یک الگوی سالم عبارت است از :

الف: خودش عامل باشد.   ب: آگاه و عالم باشد.    

17- مواظب باشید کودکتان بسیاری از رفتارهای مثبت یا منفی را از همبازیهایش کسب می کند.

18- همیشه طوری حرف بزنید یا رفتار کنید که از کودکتان انتظار دارید.

19- اگر بچه ها با انتقاد زندگی کنند , محکوم کردن را یاد می گیرند.

20- اگر بچه ها با تشویق زندگی کنند , اعتماد به نفس و قوت قلب را یاد می گیرند.

21- اگر بچه ها با بردباری زندگی کنند , صبرو حوصله را یاد می گیرند.

22- اگر بچه ها با تعریف و تمجید زندگی  کنند , قدردانی و توجه به دیگران را یاد می گیرند.

23- اگر با بچه ها مشورت شود, اهمیت به خانواده را یاد می گیرند.

24- گاهی فرزندتان را به اماکنی ببرید که خواسته یا نا خواسته الگویش را ازآنجا انتخاب کند.

2310 :تعداد دفعات بازید بخشها
 
© 2010 Quran-Times team, All Rights Reserved.