مسائل جنسی و خواب کودک

1- زمینه های جنسی دربچه ها  قبل از بلوغ هم وجود دارد، نباید آنها را حساس یا شعله ور کنید.

2- گاهی قلقلک کردن و خنداندن زیاد بچه ها باعث تحریک جنسی میشود.

3- مسائلی که باعث تحریک جنسی بچه ها میشود عبارت است از:

الف: تنها بودن بچه ها      

ب: تنها حمام فرستادن     

ج: مادر پسر را حمام ببرد.( یا برعکس )     

د: دو نفر را با هم تنها گذاشتن     

ه: کیفیت خواب   

و: عاداتی مثل خاراندن دستگاه تناسلی   

ز: کیفیت لباس والدین  ح: شوخی های بدنی نادرست  

ط: الفاظ زشت جاهای حساس 

ی: پوشش نادرست بچه ها  

ک: نوازش نادرست  

ل: بوسیدن نادرست    

م: خوابیدن بچه ها با والدین در یک فضا  

ن: بازی های تحریک کننده مثل عروس و داماد  

س: آرایش مادر در خانه

4- غریزه جنسی مثل آتش زیر خاکستر در بچه ها وجود دارد، که نسیم ضعیفی آن را می تواند برافروخته کند.

5- مسائلی که در کیفیت خواب فرزندان باید رعایت شود: 

الف: برهنه نخوابد.  

ب: حتی المقدور خسته باشد.  

ج: از والدین جدا باشد. 

د: با شکم نخوابد  

ه: دستها و سر از رختخواب بیرون باشد.   

و: بچه ها با هم نخوابند. 

ز: هنگام بیدار شدن زود بیدار شوند، اجازه غلتیدن زیاد ندهید.   

ح: لباس تنگ نباشد.  

ط: اتاق نور داشته باشد.

6- اشیاء شکل دار را کمتر داخل اتاق بگذارید، گاهی بچه ها با شبیه سازی آنها می ترسند.

7- برای بیدار کردن پسر از دختر و بر عکس کمک نگیرید، چرا که گاهی خود این  موضوع از محرکها میشود.

8- بعضی عکسها و مجسمه ها که در خانه وجود دارد، گاهی مسائل جنسی را شعله  ور می کند.

9- پسران را از سه سال به بالا نباید مادران حمام ببرند.

10- از راههای مقابله با محرکهای جنسی علاقمند کردن فرزند به یک رشته ورزشی  یا هنر است.

11- فرزندتان را حتی با اقوام نزدیک هم سنش به مدت طولانی تنها نگذارید.

12- یکی از بزرگترین و مهمترین عواملی که می تواند فرزندتان را در مقابل فساد حفظ کند دوستی او با خداوند و اهل بیت است.

3158 :تعداد دفعات بازید بخشها
 
© 2010 Quran-Times team, All Rights Reserved.